Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5033
Pomoc | Zakład Usług Pogrzebowych
Zakład Usług Pogrzebowych Józef Wojtaś Całodobowe telefony kontaktowe tel. 603117703, 603507450

Zakład Usług Pogrzebowych

Józef Wojtaś

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na podstawowe pytania związane z dokumentami niezbędnymi do zorganizowania pogrzebu oraz zasiłkiem pogrzebowym.

Kliknij aby rozwinąć

1. Jakie dokumenty są niezbędne do zorganizowania pogrzebu?

Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:

 • Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wydawany przez lekarza
 • Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

Do uzyskania aktu zgonu należny przedłożyć następujące dokumenty:

 • karta zgonu,
 • dowód tożsamości osoby zmarłej,
 • dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,
 • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon,
 • pisemne zgłoszenie prokuratury albo policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.

Na życzenie osoby zlecającej zorganizowanie pogrzebu, zakład pogrzebowy, zgłasza zgon w USC i uzyskuje akt zgonu.

2. Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy – jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie całości lub części kosztów pogrzebu.

 

3. W przypadku czyjej śmierci przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

a) ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,

b) osoby pobierającej emeryturę lub rentę

c) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

d) osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia,

e) członka rodziny osoby wymienionej w pkt. a) – d), to jest :

 • małżonek ( wdowa i wdowiec ),
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • wnuki i rodzeństwo,
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

 

4. Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego ?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Od 01 marca 2011 roku  zasiłek wynosi 4000 zł.

5. Komu wypłacany jest zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osób wymienionych w punkcie 3. Zasada wypłaty zasiłku jest następująca:

 1. członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości,
 2. osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej  rachunkami, nie wyżej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 3. jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.
6. Czy możliwe jest kredytowanie pogrzebu ?

Koszty pogrzebu kształtują się na różnym poziomie w zależności od oczekiwań oraz indywidualnej sytuacji rodziny organizującej pogrzeb.

Oferujemy Państwu możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS, KRUS, WBE i MSWiA. W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo zapłaty różnicy pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku. W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, niezwłocznie po dostarczeniu dokumentów ZUS, KRUS, WBE i MSWiA dokonujemy zwrotu różnicy na Państwa konto, przekazem pocztowym lub w gotówce.

Służymy Państwu informacją oraz pomocą w przygotowaniu dokumentów i wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS, KRUS, WBE i MSWiA.

" ... W trudnych chwilach jesteśmy z Tobą ... "