Poradnik

Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:

 • Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wydawany przez lekarza
 • Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

Do uzyskania aktu zgonu należny przedłożyć następujące dokumenty:

 • karta zgonu,
 • dowód tożsamości osoby zmarłej,
 • dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,
 • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon,
 • pisemne zgłoszenie prokuratury albo policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.

Na życzenie osoby zlecającej zorganizowanie pogrzebu, zakład pogrzebowy, zgłasza zgon w USC i uzyskuje akt zgonu.

Zasiłek pogrzebowy – jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie całości lub części kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

a) ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,

b) osoby pobierającej emeryturę lub rentę

c) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

d) osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia,

e) członka rodziny osoby wymienionej w pkt. a) – d), to jest :

 • małżonek ( wdowa i wdowiec ),
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • wnuki i rodzeństwo,
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Od 01 marca 2011 roku  zasiłek wynosi 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osób wymienionych w punkcie 3. Zasada wypłaty zasiłku jest następująca:

 1. członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości,
 2. osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej  rachunkami, nie wyżej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 3. jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Koszty pogrzebu kształtują się na różnym poziomie w zależności od oczekiwań oraz indywidualnej sytuacji rodziny organizującej pogrzeb.

Oferujemy Państwu możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS, KRUS, WBE i MSWiA. W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo zapłaty różnicy pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku. W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, niezwłocznie po dostarczeniu dokumentów ZUS, KRUS, WBE i MSWiA dokonujemy zwrotu różnicy na Państwa konto, przekazem pocztowym lub w gotówce.

Służymy Państwu informacją oraz pomocą w przygotowaniu dokumentów i wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS, KRUS, WBE i MSWiA.